Ansökan om avgiftsfri 15-timmarsplacering i förskola

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Gällande tid
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information om Allmän Förskola

Avgiftsfri 15-timmarsplacering i förskola kallas allmän förskola. Den allmänna förskolan erbjuds alla barn från och med höstterminen 3 dagar efter skolstart det år då de fyller tre år. Allmän förskola bedrivs inom den ordinarie förskolan och omfattar 525 timmar/år.

Den allmänna förskolan bedrivs i huvudsak under höst- och vårtermin (följer grundskolans terminstider med undantag av de tre första skoldagarna). Under lov- och studiedagar är den allmänna förskolan stängd.

 

Vårdnadshavare som inte har behov av plats inom förskola eller i annan pedagogisk verksamhet (till exempel familjedaghem) har rätt till allmän förskola från höstterminen barnet fyller 3 år.

Den allmänna förskolan ingår i förskoleverksamhetens ordinarie verksamhet.

 

De tider som gäller barn som bara går i allmän förskola bestäms av skolledningen för respektive förskola i tillsammans med personal och vårdnadshavare.

Väljer man som vårdnadshavare endast allmän förskola (avgiftsfri) är barnet ledigt vid alla lov och studiedagar.

 

För ansökan som inkommer innan den 15:e, sker avgiftsförändring nästkommande månad.

För ansökan som inkommer efter den 15:e, sker avgiftsförändring två månader efter.

Tänk på att lämna in ansökan senast 15 juni, för att få en avgiftsfri placering i augusti.

Placeringen gäller ej för lov- och studiedagar.

Det är respektive förskola som bestämmer vilka tider barnet får vara på förskolan.

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. 

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned