Ansökan om ledighet för elev - Grundskola och förskoleklass

 • 1. Samtycke E-tjänst
 • 2. Elevens uppgifter
 • 3. Önskad ledighet
 • 4. Signering
 • 5. Förhandsgranska
 • 6. Signera
 • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Denna e-tjänst är till för grundskola, grundsärskola och förskoleklass.

 

Skollag (2010:800)

 

7 kap 17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som

anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

 

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns

synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan

att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

I Värnamo kommun har rektorerna enats om att synnerliga skäl är t.ex.:

 • Nära anhörigs allvarliga sjukdom eller dödsfall.
 • Enstaka besök hos nära anhörig som bor så långt bort att resans längd måste överstiga tio dagar. Med enstaka avses besök som inte
  upprepas årligen.
 • Deltagande i träningsläger eller tävling på elitidrottsnivå- nationellt eller internationellt.

 

Ledighet under period för nationella prov (åk 3, 6 och 9) beviljas i regel inte.

 

Ärendegång
1.  Vårdnadshavarna fyller i personuppgifter och önskemål om ledighet
2.  Lämnar/skickar blanketten till lärare

3.  Läraren tillstyrker/avstyrker och skickar beslutet till rektor
4. Ansökan registreras och skickas tillbaka till vårdnadshavarna 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information om hur Värnamo kommun hanterar personuppgifter på: kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned