Begär entledigande som god man/förvaltare

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

E-tjänsten vänder sig till dig som är god man eller förvaltare och önskar bli entledigad i ditt uppdrag. Observera att du kvarstår i ditt uppdrag fram till att överförmyndaren hittat en ersättare. Du är inte skyldig att ange anledning till din begäran men det kan underlätta överförmyndarens arbete att hitta en ersättare.

 

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och

fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 

Ändamålet med behandlingen är hantera ditt ärende med stöd av följande lagstiftning Föräldrabalken 11 kap. 19§.

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tillsynsmyndigheten och de som är berörda enligt föräldrabalkens 16 kap. 7§.

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter lagras hos oss i tre år efter avslutat

tillsynsärende. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje

land.

 

Kontakta oss

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du

kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer

information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned