Anmälan om efterbehandling inom förorenat område, § 28-anmälan

 1. 1. Verksamhet/fastighet
 2. 2. Entreprenör/Miljökontrollant
 3. 3. Uppgifter om platsen
 4. 4. Massor
 5. 5. Övriga upplysningar
 6. 6. Bilagor
 7. 7. Förhandsgranska
 8. 8. Signera
 9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är åtgärder inom förorenade områden anmälningspliktiga, under följande förutsättningar:

 

 •     åtgärden är en avhjälpandeåtgärd
 •     åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna

 

 •     den ökade risken är inte bara ringa/obetydlig

 

Kravet på anmälan gäller inte bara markarbeten utan också åtgärder i vatten, sediment och byggnader.

 

Observera att också åtgärder som utförs i annat syfte, t.ex. för grundläggning av en byggnad, asfaltering av en yta eller grävning för ledningsdragning kan behöva anmälas enligt 28 §. Detta gäller om särskilda åtgärder behöver vidtas på grund av föroreningen, t.ex. att förorenade massor avlägsnas från området, så att effekten blir minskade föroreningar på platsen. Detta kan då likställas med en avhjälpandeåtgärd.

 

Checklista för anmälan om efterbehandling inom förorenat område

 

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning för att få hjälp med bedömningen av om en anmälan behövs eller inte.

 

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten.

 

Om du inte vill använda E-tjänsten kan du istället fylla i blanketten, Anmälan om efterbehandling inom förorenat område, § 28-anmälan

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.