Ansök om uttag från spärrat konto

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökare
  • 2. Ansökan
  • 3. Kontaktuppgifter
  • 4. Signering
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Om de pengar som finns insatta på överförmyndarspärrat konto behöver användas ska de användas till de ändamål som föräldrabalken anger.

 

För att kunna göra uttag från spärrat konto behöver du göra en ansökan till Överförmyndarkansliet. Du begär medgivande om uttag via denna e-tjänst eller skriftligen via vår blankett "Ansökan om uttag från spärrat konto". I begäran om uttag ska du ange vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank, vilket konto och vad pengarna ska användas till.

 

När vi får in en begäran om uttags medgivande kontrollerar vi att ändamålet med uttaget överensstämmer med föräldrabalkens bestämmelser om vad den enskildes pengar ska användas till.

Samtycke till uttag lämnar vi genom ett beslut som du tar med till banken för att kunna göra uttaget. Om du lämnar in ansökan digitalt kommer du också att få ditt besked digitalt.

Vid ansökan för underårig
Vid ansökan för underårig om det finns två föräldrar måste båda föräldrarna ha bank-id. Detta gäller också för den underåriga om hen har fyllt 16 år. Föräldrarna och den underårige måste dessutom ha en e-postadress. Dit skickas ett  meddelande med information om hur de ska göra för att signera ansökan. 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Ändamålet med behandlingen är hantera ditt ärende med stöd av följande lagstiftning Föräldrabalken 14 kap. 8§ myndig och 13 kap. 8§ omyndig.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till följande mottagare:
•    berörd bank

Vi är skyldiga att lämna dessa uppgifter till:
•    Tillsynsmyndigheten och behöriga enligt föräldrabalken 16 kap. 7

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter lagras hos oss i 3 år efter avslutat ärende. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned