Rapportera ägarbyte på fastighet

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Säljare bostad
  • 2. Om fastigheten
  • 3. Nya ägaren
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Har du kommunalt vatten?

Tänk på att en avläsning av vattenmätaren i så fall måste göras innan ägarbytet går igenom.

 

Du kan antingen ringa eller mejla in avläsningen till VA-kundtjänst:

Tfn: 0370-37 74 98

E-post: kundtjanstVA@varnamo.se

 

Är din/dina elstäder godkända?
Tänk på att du inte får elda i dina elstäder om de inte brandskyddskontrollerats med godkänt resultat.

 

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 

Fastighetsägare bör anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan bör göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll på kommunens uppdrag. Byte av bränsleslag och ägarbyte är exempel på sådana åtgärder som bör anmälas.


Tfn: 0725-005590
E-post: info@sotochvent.se

 

 

Behandling av personuppgifter

Tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Vi kommer även i de fall fastigheten har en eldstad att skicka dessa uppgifter vidare till berör sotare.


Ändamålen med denna behandling är används för inrapportering av ägarbyte på fastigheter.  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.


Dina personuppgifter kommer att behandlas enbart av Värnamo kommun. Dina personuppgifter lagras hos oss 10 år efter att kunden avslutat sina tjänster. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.


Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information