Anmäl intresse till att ta uppdrag som god man / förvaltare

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Anställning / erfarenheter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst riktar sig till den som vill anmäla intresse av att bli god man eller förvaltare. När anmälan är inne görs lämplighetskontroller mot Kronofogdens register och polisens belastningsregister. Om du finns med i dessa register är det tyvärr inte möjligt att bli god man eller förvaltare. Efter kontroller kontaktar en handläggare dig för vidare information angående utbildningar.

 

Mer information om god man och förvaltare hittar du här: Bli god man eller förvaltare - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

När du anmält intresse
När vi fått din intresseanmälan kommer vi att kontrollera dina uppgifter hos Kronofogdemyndigheten och Rikspolisens belastningsregister. En bedömning görs om du anses vara lämplig att vara god man eller förvaltare. Om det bedöms att du inte är lämplig kommer vi att informera dig om det och vi kan inte ge dig några uppdrag. 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Ändamålet med behandlingen är hantera ditt ärende med stöd av följande lagstiftning Föräldrabalken 11 kap. 12§ samt Lag om god man för ensamkommande barn 4§.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till de myndigheter som ansvarar för uppgiften i kontroll av lämplighet samt tillsynsmyndigheten.

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter lagras hos oss i två år efter avslutat ärende om den sökande inte tar uppdrag. I annat fall sparas uppgifterna i tre år efter avslutat tillsynsärenden. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned