Ansök om avtal vårdnad, boende och/eller umgänge

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Om ni föräldrar är överens och vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn behöver ni komma till familjerätten för att samtala om det ni kommit överens om. Det kan också bli aktuellt att träffa barnen för att ge information och höra deras synpunkter eller önskemål kring vad ni kommit överens om. Har ni eller barnen tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. Ansvarig handläggare gör en samlad bedömning och godkänner avtalet om det är till barnens bästa.

 

När socialnämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom

Om ni vill skriva avtal görs detta denna e-tjänst. Eller skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om avtal angående vårdnad, boende, umgänge.

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Medborgarnämnden i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Ändamålen med denna behandling är att erbjuda våra kommuninvånare möjlighet att ansöka om stöd från familjerätten kring att upprätta avtal för frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Behandlingen görs med stöd av följande lagstiftning i föräldrabalken 6 kap 6 § och 14 § andra stycket eller 15 a § tredje stycket.

Dina personuppgifter kommer att behandlas internt i Värnamo kommun. Dina personuppgifter lagras hos oss enligt arkivlagen. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. 

Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned