Lämna in årsräkning

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Uppgiftslämnare
 • 2. Kontaktuppgifter
 • 3. Tillgångar vid periodens början
 • 4. Inkomster
 • 5. Utgifter
 • 6. Tillgångar vid periodens slut
 • 7. Tillgångar
 • 8. Skulder
 • 9. Bilagor
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Varje år ska du som ställföreträdare eller förmyndare lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden. Denna e-tjänst är till för dig som ska redovisa i någon av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd eller Värnamo. För att kunna använda tjänsten måste du ha tillgång till Bank-ID eftersom årsräkning ska signeras och lämnas in på heder och samvete.

Precis som en vanlig årsräkning ska du här fylla i tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt inkomster och utgifter. I stället för att skicka in underlag som styrker din redovisning via post så bifogar du underlagen som filer. Du kan använda de flesta filformat men observera att granskaren som sen tittar på underlagen måste kunna se vad som avses. Vi rekommenderar därför att ni använder er av PDF-filer i så stor utsträckning som möjligt. Det är oftast möjligt att hämta hem saldobesked, kontoutdrag och fakturaunderlag i detta format. Observera att vi inte accepterar excelfiler som kontoutdrag.

När en årsräkning är inlämnad granskas den av handläggare på överförmyndarenheten. När granskningen är avslutad meddelas ni om utfallet. Är granskningen godkänd helt utan korrigeringar meddelas ni om detta via e-tjänsten och eventuellt arvodebeslut skickas även samma väg. Om handläggare gör några justeringar bifogas justerad version till meddelandet. Observera att vi uppmanar den som vill ha en kopia av sin årsräkning att spara ner denna vid inlämnandet.

 

Två förmyndare

I vissa fall ska årsräkningen lämnas in av två förmyndare. I dessa fall måste båda förmyndarna ha tillgång till bank-id för att kunna använda tjänsten. Båda förmyndarna måste också ha tillgång till en e-post då detta krävs för att få länk till signering.

 

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Ändamålet med behandlingen är hantera ditt ärende med stöd av följande lagstiftning Föräldrabalken 14 kap. 15 §  och 13 kap. 14 § omyndig.

Vi är skyldiga att lämna dessa uppgifter till:

•    Tillsynsmyndigheten och behöriga enligt föräldrabalken 16 kap. 7

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter lagras hos oss i 3 år efter avslutat ärende. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

 

Kontakta oss

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned